ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

 

ปรัชญา

                        วิชาทักษะเยี่ยม                           เปี่ยมจริยธรรม

                        ล้ำเลิศสามัคคี                                 มีศรีสง่างาม

ความหมายของปรัชญาสถานศึกษา

                        วิชาทักษะเยี่ยม

                        หมายถึง วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ ต้องมีความรู้จริง และมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างชำนาญ

                        เปี่ยมจริยธรรม

                        หมายถึง  มุ่งพัฒนาการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม อันดี มีคุณธรรมประจำใจ อยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข

                        ล้ำเลิศสามัคคี

                        หมายถึง  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว  ร่วมคิดร่วมทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

                        มีศรีสง่างาม

                        หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความรู้ ความสามารถของตนเองและสถานที่ให้ศึกษาต้องก้าวออกไปสร้างสรรค์สังคมอย่างองอาจ

 

วิสัยทัศน์

            มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บริการชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน
  2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบมีส่วนร่วมมุ่งสู่มาตรฐานสากล
  3. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านการบริการวิชาการ และวิชาชีพให้กับชุมชน
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  5. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา