ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่

Data6.jpg

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 

            วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

            Nayaiam Of Industrial  and Community Education College

            ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  191  หมู่ 13 ตำบลนายายอาม  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  รหัส 22160

            โทรศัพท์   039-370-958

            โทรสาร    039-370-959

            เว็บไซต์    www.nic.ac.th

            อีเมล์        -

            เนื้อที่ของสถานศึกษา

            44  ไร่  3  งาน  99  ตารางวา

 

รายละเอียดที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ 

รายการ 

จำนวน 

ราคาทุน

1.

อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ 480 ตร.ม

1 หลัง

4,714,530.-

2.

บ้านพัก ภารโรง

1 หน่วย

1,007,400.-

3.

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น พื้นที่ 1,920 ตร.ม

1 หลัง

9,983,900.-

4.

บ้านพักครู 6 หน่วย

2 หน่วย

4,978,120.-

5.

บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8

1 หน่วย

606,650.-

6.

ห้องน้ำ ห้องส้วม

2 หลัง

416,000.-

7.

อาคารสำนักงาน หอประชุม

1 หลัง

4,992,400.-

8.

เสาธงสูง 18 เมตร

1 หน่วย

101,500.-

9.

ติดตั้งระบบประปาพร้อมหอถังสูง

2 หน่วย

2,340,000.-

10

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม. พ้นที่ 1,500 ตร.ม

1 หน่วย

630,000.-

11.

ก่อสร้างรั้ว คสล.ประกอบเหล็กดัดพร้อมป้ายชื่อและประตูเหล็ก

1 หน่วย

504,000.-

12.

โรงฝึกงานอาคารจั่วคู่

1 หลัง

5,700,000.-

 

รวมทั้งสิ้น

 

35,974,500.-