อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

เอกลักษณ์

“บริการชุมชน   ฝึกฝนอาชีพ   สร้างคนดีสู่สังคม”

 

อัตลักษณ์

“มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม”

 

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  2. มีระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน
  4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา