หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอนสาขาต่าง ๆ ดังนี้

ระบบปกติ

         ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                1.  สาขาวิชาช่างยนต์                           สาขางานยานยนต์

                2.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                 สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                3.  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์             สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   

         ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                1.  สาขาวิชาการบัญชี                          สาขางานการบัญชี

                2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล      สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ระบบทวิภาคี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

               1. สาขาวิชาการโรงแรม                        สาขางานการโรงแรม

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง  (ปวส.)  เปิดสอนสาขาต่าง ๆ ดังนี้

ระบบปกติ

            ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

               1. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม                     

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

               1. สาขาวิชาการบัญชี                  

               2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                  

ระบบทวิภาคี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

               1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล                  สาขางานเทคนิคยานยนต์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

               1. สาขาวิชาการโรงแรม                         สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

            ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

               1. สาขาวิชาไฟฟ้า                                 สาขางานไฟฟ้ากำลัง       

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

               1.  สาขาวิชาการบัญชี                             

               2.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                 

 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย  เปิดสอนสาขา/วิชาต่าง ๆ ดังนี้

  1. ช่างจักรยานยนต์
  2. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  3. ช่างซ่อมพัดลม
  4. ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง
  5. การไฟฟ้าเบื้องต้น
  6. ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า
  7. ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 1
  8. ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  9. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก

     10.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์

     11.  งานขับรถยนต์

     12.  ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง

     13.  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

     14.  ช่างติดตั้งระบบเสียง

     15.  ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

     16.  ช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่เบื้องต้น

     17.  งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นขั้นพื้นฐาน

     18.  การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล

     19.  พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

     20.  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

     21.  การร้อยคริสตัล

     22.  การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก

     23.  การจัดดอกไม้เพื่อใช้ในงานพิธีแต่งงาน

     24.  การทำกุหลาบจากใบเตย

     25.  การทำเหรียญโปรยทานรูปแบบต่างๆ

     26.  ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

     27.  บัญชีเบื้องต้น 1

     28.  บัญชีธุรกิจบริการ

     29.  การทำหมอนฟักทอง

     30.  การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ

     31.  การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์

     32.  การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

     33.  การทำพุ่มบูเก้ทรงกลมสูง

     34.  การทำพิมเสนน้ำ

     35.  การดัดลูกโป่ง

     36.  การจัดแจกันดอกไม้ทรงกลม

     37.  การจับผ้าลายสับปะรด

     38.  การทำน้ำมันเหลือง