นโยบายของวิทยาลัย

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

 

            จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

 1. การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทักษะวิชาชีพ และทักษะทางการสื่อสารทั้งภาษาไทย     และภาษาต่างประเทศ
 3. ผู้เรียนมีคะแนนในการทดสอบ V-NET อยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมากนัก
 4. ผลงานที่เป็นโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ ส่วนมากนำมาใช้ประโยชน์เฉพาะวิทยาลัยฯ เท่านั้น
 5. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูมีเป็นจำนวนมากแต่ส่วนมากของผลงานได้นำมาใช้ประโยชน์ในเฉพาะวิทยาลัยฯ เท่านั้น
 6. กำกับติดตามการประเมินผล รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA

 

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

 1. ผลงานรถตัดหญ้าบังคับวิทยุ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2556
 2. ผลงานเครื่องกวนผลไม้เอนกประสงค์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2556
 3. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ได้นำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพองค์การวิชาชีพในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลสำเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) ประจำปีการศึกษา 2556
 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ประจำปีการศึกษา 2557
 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 กีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 2 กีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  “นครนายกเกมส์” ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ประจำปีการศึกษา 2557